15.04.21

1. "31" желтоқсан 2020ж. жағдай бойынша ҚЖХС-ға сәйкес дайындалған "Альфа-Банк" ЕБ АҚ аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы

2. Альфа-Банк ЕБ АҚ 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және Банктің бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы;

3. Жалғыз акционердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2020 жылға қарау қорытындылары туралы мәселені қарастыру туралы;

4. Банк Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған Директорлар кеңесінің мүшелері мен Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарастыру туралы